calculs

Cālcul d’impulsors

En casos en què per qualsevol motiu cal variar les característiques de les instal·lacions de bombament, cal variar també els punts de funcionament de les bombes existents.

Ampliar o retallar els impulsors sol ser una de les mesures habituals per obtenir altres punts de treball. Només després d’efectuar el càlcul pertinent i de verificar la nova corba de funcionament, som capaços d’adaptar el rodet d’orígen a les seves noves condicions de treball.